Friday, 25 May 2012

200 khao sat ham so on thi dai hoc 2012

Math Books Title: 200 khao sat ham so on thi dai hoc 2012
Authors/Editors: AzMaths, Math teacher Tran Si Tung
Language: Vietnamese/English
Type: PDF
Size: 1.84 MB
Mediafire link: Download this book/file.

Friday, 18 May 2012

Dang toan luyen thi vao lop 10

Math Books Title: Dang toan luyen thi vao lop 10
Authors/Editors: AzMaths, Vu Van Bac
Language: Vietnamese
Type: PDF/Word
Size: 531 KB
Mediafire link: Download this book/file.

Thursday, 17 May 2012

De thi mon Toan khoi A B chuyen Nguyen Hue L4 2012

Math Books Title: De thi mon Toan khoi A B chuyen Nguyen Hue L4 2012
Authors/Editors: AzMaths, Math Teachers
Language: Vietnamese
Type: PDF in Zip file
Size: 236 KB
Mediafire link: Download this book/file.

De thi thu chuyen Nguyen Hue mon Toan khoi D 2012

Math Books Title: De thi thu chuyen Nguyen Hue mon Toan khoi D 2012
Authors/Editors: AzMaths, Hanoi Math Teachers
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 170 KB
Mediafire link: Download this book/file.

Wednesday, 16 May 2012

6 de luyen thi dai hoc 2012 khoi A

Math Books Title: 6 de luyen thi dai hoc 2012 khoi A
Authors/Editors: AzMaths, Mathematics Teachers
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 1011 KB in RAR
Mediafire link: Download this book/file.

Tuesday, 15 May 2012

5 de thi thu dai hoc mon Toan khoi D 2012

Math Books Title: 5 de thi thu dai hoc mon Toan khoi D 2012
Authors/Editors: AzMaths, Math Teachers
Language: Vietnamese
Type: PDF in RAR
Size: 490 KB (5 files)
Mediafire link: Download this book/file.

Monday, 14 May 2012

118 bai tap hinh hoc phang on thi dai hoc 2012

Math Books Title: 118 bai tap hinh hoc phang on thi dai hoc 2012
Authors/Editors: AzMaths, Dau Khac Ha
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 262 KB (11 pages)
Mediafire link: Download this book/file.

Wednesday, 9 May 2012

NDCB Tuyen sinh Trung Cap Chuyen Nghiep 2012

Math Books Title: NDCB Tuyen sinh Trung Cap Chuyen Nghiep 2012
Authors/Editors: AzMaths, Education and Training
Language: Vietnamese
Type: Word
Size: 729 KB
Mediafire link: Download this book/file.

Thursday, 3 May 2012

Luong giac - Tap 2 (Phuong trinh On thi Dai hoc)

Math Books Title: Luong giac - Tap 2 (Phuong trinh On thi Dai hoc)
Authors/Editors: AzMaths, Vo Anh Khoa
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 2.21MB
Mediafire link: Download this book/file.

Luong giac - Tap 1 (Cong thuc, Bien doi)

Math Books Title: Luong giac - Tap 1 (Cong thuc, Bien doi)
Authors/Editors: AzMaths, Math teacher Vo Anh Khoa
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 2.03 MB
Mediafire link: Download this book/file.