Tuesday, 21 March 2017

10 de thi thu 2017 mon Toan giai chi tiet

File/Test Title: 10 de thi thu 2017 mon Toan giai chi tiet
Editors and Authors: Nguyen Huu Chung Kien
Language: Vietnamese
Type: PDF/word
Size: 5.09 MB
Pages: 180 pages
Download: Link Googe Drive

Monday, 27 February 2017

6 de kiem tra chuong 4 dai so 10 (trac nghiem)

File/Test Title: 6 de kiem tra chuong 4 dai so 10 (trac nghiem)
Editors and Authors: Mathvn.com
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 540 KB
Pages: 13
Download: Link Googe Drive

Sunday, 26 February 2017

PDF De thi thu DHV lan 1 nam 2017 co dap an

File/Test Title: De thi thu va dap an 50 cau trac nghiem DH Vinh lan 1 nam 2017
Editors and Authors: Vinh University
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 590 KB
Pages: 07
Download: Link Googe Drive 

Saturday, 21 January 2017

Giai chi tiet de thu nghiem lan 2 cua Bo Giao duc

File/Test Title: Giai chi tiet de thu nghiem lan 2 cua Bo Giao duc
Editors and Authors: Le Phuc Lu
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 2.73 MB
Pages: 16
Download: Link Googe Drive

De thi thu nghiem mon Toan 2017 cua Bo GD (lan 2)

File/Test Title: De thi thu nghiem mon Toan 2017 cua Bo GD (lan 2)
Editors and Authors: Bo GD
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 503 KB
Pages: 7
Download: Link Googe Drive

Tuesday, 10 January 2017

Ly thuyet - Tu luan - Trac nghiem Toan 11 hoc ki 2

File/Test Title: Ly thuyet - Tu luan - Trac nghiem Toan 11 hoc ki 2
Editors and Authors: Math teacher Huynh Chi Dung
Language: Vietnamese/English
Type: PDF
Size: 12.97 MB
Pages: 110 pages
Download: Download PDF

Sunday, 8 January 2017

Ti so vang - Day Fibonacci

File/Test Title: Ti so Vang - Day Fibonacci
Editors and Authors: Anh LE, Ph.D.
Language: Vietnamese/English
Type: PDF
Size: 2MB
Pages: 24 pages
Download: Link Google Drive